Przejdź do treści

Regulamin spływów

 REGULAMIN SPŁYWÓW KAJAKOWYCH I PONTONOWYCH

§1 Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w spływie jest złożenie przez uczestnika pisemnego Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem spływu (formularz zgłoszeniowy), stanie zdrowia pozwalającym na udział w spływie, przyjęciu opieki i odpowiedzialności materialnej za powierzone przez organizatorów spływu mienie (sprzęt: kajaki, wiosła, kamizelki i inne). Za osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną Oświadczenie składa Opiekun Prawny lub osoba upoważniona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Oświadczenie należy złożyć i podpisać w obecności Organizatora spływu, lub upoważnionego przedstawiciela Organizatora Spływu.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym Oświadczeniu, które składa do celów związanych z obsługą i realizacją spływu, którego dotyczy Oświadczenie.

3. Osoby mające ukończone 16 lat, a nie będące osobami pełnoletnimi mogą brać udział w spływie, pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekuna na udział w spływie na własną odpowiedzialność lub znajdować się pod jego opieką. Rodzic lub opiekun oświadcza to i potwierdza własnoręcznym podpisem na odpowiednim Oświadczeniu.

4. Osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w spływie jedynie pod opieką rodzica, lub uprawnionego opiekuna ponoszącego odpowiedzialność za nie pełnoletniego uczestnika. Rodzic lub uprawniony opiekun składa odpowiednie pisemne Oświadczenie i potwierdza je własnoręcznym podpisem.

5. Uczestnicy spływu zobowiązani są:

A. Przestrzegania Regulaminu oraz obowiązku podporządkowania się wszystkim zarządzeniom i poleceniom organizatorów spływu,

B. Przestrzegania przepisów: prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony środowiska, przepisów w zakresie pożarowym.

C. Przestrzegania przepisów o obowiązku przebywania w wodzie w kajaku w prawidłowo założonym sprzęcie ratunkowym (kamizelka asekuracyjne, kapok) podczas udziału w spływie w czasie całego okresu pożyczenia (najmu) sprzętu.

D. Przepis ten dotyczy również czasu i czynności wykonywanych podczas wchodzenia lub wychodzenia z kajaku. E. Przestrzegania zasad zachowania na wodzie i pływania w kajaku, lub innym sprzęcie pływającym na wodzie, a w szczególności:

a) Nie pozostawienia sprzętu (kajaków) bez opieki;

b) Zajmowania jedynie bezpiecznego, dopuszczalnego miejsca w kajaku i przyjmowania właściwego położenia ciała podczas pobytu w nim, a w szczególności;

1) NIE WOLNO PŁYWAĆ SIEDZĄC NA BURTACH LUB NA WIERZCHU KAJAKA.

2) NIE WOLNO PŁYWAĆ STOJĄC.

3) NIE WOLNO STAWAĆ W KAJAKU BEZ NIEZBĘDNEJ, LOGICZNIE UMOTYWOWANEJ KONIECZNOŚCI.

F. Zdania sprzętu pływającego (kajaków, kamizelek asekuracyjnych, kapoków, wioseł i innych) w stanie nieuszkodzonym i czystym.

G. Udzielanie pomocy uczestnikom na trasie spływu w razie potrzeby.

H. Nie zanieczyszczania trasy spływu.

I. Nie spożywania napojów alkoholowych oraz nie nadużywania napojów zawierających niewielką ilość alkoholu w odpowiednim okresie przed lub podczas spływu. Uczestnicy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem ze spływu. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA WODZIE I PODCZAS CAŁEGO OKRESU TRWANIA SPŁYWU. J. Nie spożywania środków i materiałów odurzających oraz o działaniu zmieniającym świadomość (narkotykopodobnym) w odpowiednim czasie przed lub podczas spływu. Uczestnicy, którzy według oceny organizatorów znajdują się w stanie odurzenia lub euforii lub innym wskazującym na zachwianie zdolności zachowań odpowiedzialnych oraz właściwej oceny sytuacji, nie będą wypuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem ze spływu. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków odurzających tak zwanych dopalaczy oraz innych substancji modyfikujących, nawet krótkotrwale, świadomości człowieka na wodzie;

6. Uczestnik odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez siebie, lub osoby niepełnoletnie będące pod jego opieką w czasie trwania spływu.

a) zagubione (połamane) wiosło - koszt 80 zł

b) zagubienie kajaka dwuosobowego - koszt 2000 zł

c) zagubienie kamizelki - koszt 100 zł

d) zagubienie beczki - koszt 100 zł

7. Organizator nalicza opłatę transportową za dowóz uczestników po sływie w przypdku:

a) nie dopłynięcia uczestników na koniec etapu w czasie określaonym na danym odcinku przez organizatora;

b) przepłynięcia miejsca zakończenia spływu.

8.Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy, lub osób pozostających pod jego opieką, innym osobom lub w mieniu innych osób.

 

§2 Obowiązki organizatora

1. Organizator zapewnia odpowiedni sprzęt pływający (kajaki) oraz kamizelki asekuracyjne (ratunkowe) dla każdego uczestnika spływu.

2. Organizator dostarcza na miejsce rozpoczęcia spływu sprzęt pływający i ratunkowy.

3. Organizator, jeżeli jest na miejscu wypadku podczas spływu, zapewnia uczestnikom spływu niezbędną pomoc przed medyczną.

4. Jeżeli Organizatora nie ma na miejscu wypadku, który wydarzył się na miejscu spływu, wówczas po otrzymaniu informacji o zdarzeniu podejmuje z niezbędną starannością wszelkie możliwe czynności by udzielić pomocy przed medycznej w możliwie najkrótszym czasie.

§3 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek straty materialne lub moralne poniesione przez uczestników spływu i wyrządzone przez nich osobom trzecim;

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uczestnika który nie będzie przestrzegał warunków niniejszego regulaminu spływu;

3. Osoby ,które nie będą przestrzegać Regulaminu lub norm współżycia społecznego mogą być pozbawione udziału w spływie. Decyzje podejmuje organizator lub osoby przez niego upoważnione. Osobom pozbawionym udziału w spływie nie przysługuje zwrot poniesionych przez nich kosztów

 

4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

O nas

"Kajaki Bolesławiec" - to pasja rodzinna. Naszym celem jest pokazanie mieszkańcom Bolesławca i okolic, jak aktywnie i miło można spędzić urlop i wakacje w Bolesławcu. Jeżeli w upalny lipiec lub sierpień szukają Państwo ciszy i spokoju, spływ kajakiem na pewno będzie idealnym rozwiązaniem.

Kontakt